Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
prc:vatsim-basics:introduction-vatsims-conflict-resolution-process [2016/05/11 06:40]
pkg748 δημιουργήθηκε
prc:vatsim-basics:introduction-vatsims-conflict-resolution-process [2019/09/24 10:09] (τρέχουσα)
Γραμμή 57: Γραμμή 57:
   - Ένσταση στην Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων:​ Ένα μέλος έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις,​ η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ στην οποία υποβάλλεται η ένσταση,​ ανήκει στην ίδια περιφέρεια με το τμήμα το οποίο εξυπηρετεί τον Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων,​ ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση. ​ Θα γνωρίζετε ποια Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων θα διαβάσει την ένστασή σας, επειδή ο Διευθυντής Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων θα περιλάβει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην απόφασή του.\\ \\    - Ένσταση στην Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων:​ Ένα μέλος έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις,​ η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ στην οποία υποβάλλεται η ένσταση,​ ανήκει στην ίδια περιφέρεια με το τμήμα το οποίο εξυπηρετεί τον Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων,​ ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση. ​ Θα γνωρίζετε ποια Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων θα διαβάσει την ένστασή σας, επειδή ο Διευθυντής Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων θα περιλάβει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην απόφασή του.\\ \\ 
     - Έγκαιρη Ένσταση:​ Παρότι παρέχεται το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά οιασδήποτε απόφασης Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ αυτή θα πρέπει να γίνει έγκαιρα ώστε να ληφθεί υπόψιν από την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Κώδικα Κανονισμών,​ η ένσταση στην Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων θεωρείται έγκαιρη όταν πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της απόφασης του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων. Εάν η ένστασή σας γίνει κατόπιν παρέλευσης δέκα ημερών από την παραλαβή της απόφασης του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων χάνετε το δικαίωμά σας να εξεταστεί η ένστασή σας από την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ καθώς η τελευταία παύει να έχει εξουσιοδότηση εξέτασης μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος.\\ \\      - Έγκαιρη Ένσταση:​ Παρότι παρέχεται το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά οιασδήποτε απόφασης Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ αυτή θα πρέπει να γίνει έγκαιρα ώστε να ληφθεί υπόψιν από την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Κώδικα Κανονισμών,​ η ένσταση στην Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων θεωρείται έγκαιρη όταν πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της απόφασης του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων. Εάν η ένστασή σας γίνει κατόπιν παρέλευσης δέκα ημερών από την παραλαβή της απόφασης του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων χάνετε το δικαίωμά σας να εξεταστεί η ένστασή σας από την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ καθώς η τελευταία παύει να έχει εξουσιοδότηση εξέτασης μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος.\\ \\ 
-  - Εξαίρεση από τον Κανόνα Ένστασης των Δέκα Ημερών:​ Εάν έχετε διαγραφεί μόνιμα από έναν Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων,​ τότε η απόφαση χρήζει επαναθεώρησης αυτόματα από την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων. Από τη στιγμή που η ένσταση υποβάλλεται αυτόματα,​ δεν απαιτείται να προχωρήσετε σε επίσημη ένσταση εντός δέκα ημερών.\\ Η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων θα αποφανθεί για όλες τις έγκαιρες ενστάσεις -χωρίς καμία εξαίρεση- οι οποίες περιλαμβάνουν μόνιμη διαγραφή. ​ Η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων έχει αναλάβει να εξετάζει την ορθότητα των λόγων που παραθέτει ο Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων σε σχέση με τα στοιχεία που του έχουν δοθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επικεντρωθείτε στην ένσταση,​ παρουσιάζοντας τα στοιχεία εκείνα που δεικνύουν ότι ο Διευθυντής Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων έλαβε μια απόφαση εσφαλμένη ή άδικη. Δεν θα πρέπει να υποβάλετε νέα στοιχεία προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ εκτός εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο εξέτασης της υπόθεσής σας από τον Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων.\\ \\ Η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων οφείλει να αποφανθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασής σας.\\ \\ β. Οριστική Απόφαση:​ Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων είναι οριστική σε κάθε περίπτωση και όταν η επίσημη περίοδος αναστολής της ιδιότητας μέλους δεν είναι μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε εξαντλήσει όλες τις ενστάσεις σας εάν το χρονικό διάστημα αναστολή ιδιότητας μέλους σας δεν έχει υπερβεί τις ενενήντα (90) ημέρες. Εάν η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων συμφωνεί με την απόφαση του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων,​ και η οποία επιβάλει αναστολή μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών (περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού),​ μπορείτε να υποβάλετε ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της VATSIM.net.\\ \\ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένσταση στην Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ παρακαλείστε να διαβάσετε το Άρθρο VI., παράγραφος 6.07(B) του Κώδικα Κανονισμών της VATSIM.\\ \\ +  - Εξαίρεση από τον Κανόνα Ένστασης των Δέκα Ημερών:​ Εάν έχετε διαγραφεί μόνιμα από έναν Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων,​ τότε η απόφαση χρήζει επαναθεώρησης αυτόματα από την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων. Από τη στιγμή που η ένσταση υποβάλλεται αυτόματα,​ δεν απαιτείται να προχωρήσετε σε επίσημη ένσταση εντός δέκα ημερών.\\ \\ Η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων θα αποφανθεί για όλες τις έγκαιρες ενστάσεις -χωρίς καμία εξαίρεση- οι οποίες περιλαμβάνουν μόνιμη διαγραφή. ​ Η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων έχει αναλάβει να εξετάζει την ορθότητα των λόγων που παραθέτει ο Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων σε σχέση με τα στοιχεία που του έχουν δοθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επικεντρωθείτε στην ένσταση,​ παρουσιάζοντας τα στοιχεία εκείνα που δεικνύουν ότι ο Διευθυντής Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων έλαβε μια απόφαση εσφαλμένη ή άδικη. Δεν θα πρέπει να υποβάλετε νέα στοιχεία προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ εκτός εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο εξέτασης της υπόθεσής σας από τον Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων.\\ \\ Η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων οφείλει να αποφανθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασής σας.\\ \\ β. Οριστική Απόφαση:​ Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων είναι οριστική σε κάθε περίπτωση και όταν η επίσημη περίοδος αναστολής της ιδιότητας μέλους δεν είναι μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε εξαντλήσει όλες τις ενστάσεις σας εάν το χρονικό διάστημα αναστολή ιδιότητας μέλους σας δεν έχει υπερβεί τις ενενήντα (90) ημέρες. Εάν η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων συμφωνεί με την απόφαση του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων,​ και η οποία επιβάλει αναστολή μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών (περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού),​ μπορείτε να υποβάλετε ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της VATSIM.net.\\ \\ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένσταση στην Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ παρακαλείστε να διαβάσετε το Άρθρο VI., παράγραφος 6.07(B) του Κώδικα Κανονισμών της VATSIM.\\ \\ 
   - Ένσταση προς την Επιτροπή Ενστάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της VATSIM.net: Σε όλες τις περιπτώσεις που περιλαμβάνουν αναστολή ιδιότητας μέλους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών μέχρι και τη μόνιμη διαγραφή,​ έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση κατά των αποφάσεων του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων και της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων προς το Ανώτατο Συμβούλιο της VATSIM.net. Σε αντίθεση με την ένσταση προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ αυτή η ένσταση είναι διακριτική. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή Ενστάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΝ υποχρεούται να εξετάσει την ένσταση. Μπορεί,​ δίχως αιτιολόγηση,​ να απορρίψει την ένστασή σας και να αφήσει σε ισχύ την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων. Η μόνη εξαίρεση στη διακριτική ένσταση,​ ισχύει σε περίπτωση μόνιμης διαγραφής. Η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου ΠΡΕΠΕΙ να εξετάζει όλες τις υποθέσεις όπου ο Διευθυντής Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων και η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων έχουν προτείνει τη μόνιμη διαγραφή ενός μέλους από τη VATSIM.\\ \\    - Ένσταση προς την Επιτροπή Ενστάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της VATSIM.net: Σε όλες τις περιπτώσεις που περιλαμβάνουν αναστολή ιδιότητας μέλους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών μέχρι και τη μόνιμη διαγραφή,​ έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση κατά των αποφάσεων του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων και της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων προς το Ανώτατο Συμβούλιο της VATSIM.net. Σε αντίθεση με την ένσταση προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ αυτή η ένσταση είναι διακριτική. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή Ενστάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΝ υποχρεούται να εξετάσει την ένσταση. Μπορεί,​ δίχως αιτιολόγηση,​ να απορρίψει την ένστασή σας και να αφήσει σε ισχύ την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων. Η μόνη εξαίρεση στη διακριτική ένσταση,​ ισχύει σε περίπτωση μόνιμης διαγραφής. Η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου ΠΡΕΠΕΙ να εξετάζει όλες τις υποθέσεις όπου ο Διευθυντής Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων και η Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων έχουν προτείνει τη μόνιμη διαγραφή ενός μέλους από τη VATSIM.\\ \\ 
     - Έγκαιρη Ένσταση:​ Εάν η αναστολή ιδιότητας μέλους τεθεί προς εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου,​ τότε πρέπει να υποβάλετε έγκαιρη ένσταση προτού εξεταστεί. Αυτό δεν διαφέρει από τις εντάσεις προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων. ​ Σύμφωνα με τον Κώδικα Κανονισμών,​ η ένσταση προς την Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου θεωρείται έγκαιρη εάν πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήψη της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων. Εάν η ένστασή σας έχει γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών από την παραλαβή της απόφασης από την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ θα χάσετε το δικαίωμά σας να εξεταστεί. Η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου δεν είναι αρμόδια να εξετάσει την ένσταση μετά το πέρας αυτού το χρονικού διαστήματος.\\ \\ Όπως ισχύει με όλες τις ενστάσεις προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ υπάρχει εξαίρεση του κανόνα των δέκα ημερών σε περίπτωση μόνιμης διαγραφής. ​ Η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου πρέπει αυτόματα να εξετάσει και να εγκρίνει όλες τις αποφάσεις του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων και της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων για τη μόνιμη διαγραφή ενός μέλους από τη VATSIM. Γι' αυτό δεν υπάρχει ανάγκης επίσημης ένστασης μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα ημερών.\\ \\      - Έγκαιρη Ένσταση:​ Εάν η αναστολή ιδιότητας μέλους τεθεί προς εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου,​ τότε πρέπει να υποβάλετε έγκαιρη ένσταση προτού εξεταστεί. Αυτό δεν διαφέρει από τις εντάσεις προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων. ​ Σύμφωνα με τον Κώδικα Κανονισμών,​ η ένσταση προς την Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου θεωρείται έγκαιρη εάν πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήψη της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων. Εάν η ένστασή σας έχει γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών από την παραλαβή της απόφασης από την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ θα χάσετε το δικαίωμά σας να εξεταστεί. Η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου δεν είναι αρμόδια να εξετάσει την ένσταση μετά το πέρας αυτού το χρονικού διαστήματος.\\ \\ Όπως ισχύει με όλες τις ενστάσεις προς την Περιφερειακή Επιτροπή Επίλυσης Συγκρούσεων,​ υπάρχει εξαίρεση του κανόνα των δέκα ημερών σε περίπτωση μόνιμης διαγραφής. ​ Η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου πρέπει αυτόματα να εξετάσει και να εγκρίνει όλες τις αποφάσεις του Διευθυντή Τμήματος Επίλυσης Συγκρούσεων και της Περιφερειακής Επιτροπής Επίλυσης Συγκρούσεων για τη μόνιμη διαγραφή ενός μέλους από τη VATSIM. Γι' αυτό δεν υπάρχει ανάγκης επίσημης ένστασης μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα ημερών.\\ \\