Χάρτες σημαντικού καιρού

Χάρτες σημαντικού καιρού ονομάζονται οι χάρτες που απεικονίζουν τα σημαντικά καιρικά φαινόμενα που πρόκειται να επηρεάσουν μια περιοχή, δηλαδή νεφώσεις, ορατότητα, άνεμο, παγοποίηση κ.λ.π.

Ο χάρτης σημαντικού καιρού δίνει στο χειριστή μια πολύ καλή εικόνα για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην περιοχή που θέλει να πετάξει.

Οι βασικοί χάρτες σηµαντικού καιρού διακρίνονται σε εκείνους των χαµηλών υψών (από την επιφάνεια µέχρι τα 10000 πόδια), των µεσαίων υψών (από τα 10000 πόδια µέχρι τα 25000 πόδια) και τέλος εκείνους των µεγάλων υψών (από τα 25000 πόδια και πάνω). Τα διάφορα καιρικά φαινόμενα απεικονίζονται με συγκεκριμένα σύμβολα που δίνονται στο σχήμα 3.

Η καιρική κατάσταση που επηρεάζει µια περιοχή διαχωρίζεται από µια άλλη µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, µε διαδοχικές καµπύλες γραµµές (σχήματα 1 και 2). Μέσα στην κλεισµένη περιοχή, τοποθετούνται τα σύµβολα που εκφράζουν καλύτερα την καιρική κατάσταση. Τα ύψη (βάσης και κορυφής των νεφών) καταχωρούνται σε επίπεδα πτήσης, µε τις κορυφές να γράφονται πάνω από τις βάσεις. Για παράδειγµα , στο σχήμα 1 η ένδειξη 012/006 σηµαίνει βάση νεφών στα 600 πόδια και κορυφή που φτάνει στα 1200 πόδια. Η ένδειξη «XXX» υποδηλώνει ότι το νεφικό στρώµα ή φαινόµενο προβλέπεται να επηρεάσει περιοχές πάνω ή κάτω από την κατακόρυφη κάλυψη του χάρτη. Στο χάρτη του σχήματος 1, η ένδειξη XXX/020, σημαίνει ότι στην περιοχή εκείνη η βάση των νεφών βρίσκεται στα 2000 πόδια και η κορυφή τους είναι ψηλότερα από τα 10000 πόδια που καλύπτει ο συγκεκριμένος χάρτης.

Η θέση των βαροµετρικών συστηµάτων προσδιορίζεται από ένα σταυρό και το γράµµα H στην περίπτωση βαροµετρικού υψηλού ή το L στην περίπτωση ενός βαροµετρικού χαµηλού. Η τιµή της πίεσης στο κέντρο των συστηµάτων δίνεται σε µονάδες hPa, δίπλα στα γράµµατα H και L. Αν έχουµε σε µια περιοχή την επίδραση µιας µετωπικής επιφάνειας, αυτή εκφράζεται µε το σύµβολο του µετώπου και ένα βέλος που προσδιορίζει την κατεύθυνση προς την οποία κινείται και την ταχύτητα του (σε knots).

Σχήμα 1. Χάρτης σημαντικού καιρού χαμηλών υψών για την περιοχή της Ελλάδας.

Το ύψος της τροπόπαυσης και το επίπεδο παγοποίησης καταχωρούνται σε ένα τετράγωνο. Στους χάρτες ανωτέρων υψών (σχήμα 2) τοποθετούνται και τα JET STREAM µε τη µορφή ενός καµπύλου βέλους που µας προσδιορίζει τη θέση του, το ύψος πτήσης του όπως και τη µέγιστη ένταση του ανέµου στον πυρήνα του. Στο σχήμα 4 δίνονται τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στους χάρτες σημαντικού καιρού για τα μέτωπα, τις ζώνες σύγκλισης καθώς και άλλα σύμβολα.

Σε ένα χάρτη σηµαντικού καιρού, µπορεί ακόµα να χρησιµοποιηθούν και σύντοµες τυποποιηµένες εκφράσεις του ICAO, που προσδιορίζουν καλύτερα ένα καιρικό φαινόµενο. Στο σχήμα 1 η έκφραση LOC ISOL CB, δηλώνει την ύπαρξη τοπικά μεμονωμένων νεφών Cumulonimbus.

Σχήμα 2. Χάρτης σημαντικού καιρού μεγάλων υψών της Ευρώπης.

Σχήμα 3. Σύμβολα σημαντικού καιρού

Σχήμα 4. Μέτωπα, ζώνες σύγκλισης και άλλα σύμβολα