Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

euroscope:advanced:profiles [2020/06/11 16:41] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +====== Δημιουργώντας το πρώτο μας profile ======
 + 
 +Βρίσκουμε στην επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο του Euroscope και εκτελούμε το πρόγραμμα με διπλό κλικ. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει,​ επιλέγουμε **Cancel** ή **Ακύρωση**.
  
 +Μπροστά μας έχουμε ένα κενό radar display, είναι η κεντρική εμφάνιση του Euroscope. Στην κορυφή της οθόνης μας, βρίσκεται μια μπάρα, στην οποία βρίσκεται το menu του Euroscope.
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_001.png?​692 |}}
 +
 +Στο menu, πηγαίνουμε **OPEN SCT -> Load Sector File**, στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει,​ πηγαίνουμε στο φάκελο Euroscope και επιλέγουμε το αρχείο LGGG-xxxxx.sct,​ όπου xxxxx η έκδοση του sector file, για παράδειγμα 1411b. Στη συνέχεια πατάμε **Open**.
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_002.png?​692 |}}
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_003.png?​692 |}}
 + 
 +Στο menu, πηγαίνουμε **OTHER SET -> Settings files setup**. Στο παράθυρο διαλόγου Settings file setup, πατάμε το κουμπί **Browse**, πηγαίνουμε στο φάκελο Euroscope\LGGG\Settings,​ επιλέγουμε το **LGGG_Settings.txt** που δημιουργήσαμε στην αρχή του οδηγού και πατάμε **Save**.
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_004.png?​692 |}}
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_005.png?​692 |}}
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_006.png?​692 |}}
 + 
 +Στο παράθυρο διαλόγου Settings file setup που επιστρέψαμε,​ πηγαίνουμε στο κάτω μέρος του παραθύρου,​ όπου δίπλα στο File name εμφανίζεται ένα path της μορφής:​
 +
 +//​C:​\Users\User\Documents\EuroScope\LGGG\Settings\LGGG_Settings.txt//​
 +
 +**Επιλέγουμε όλο το path και το κάνουμε copy** (είτε με δεξί κλικ και επιλέγοντας Copy / Αντιγραφή,​ είτε χρησιμοποιώντας την συντόμευση Ctrl + C).
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_007.png?​692 |}}
 +
 +Από πάνω, στο Settings type, επιλέγουμε το //Ground to air voice channels// και πηγαίνοντας κάτω στο πεδίο File name, κάνουμε επικόλληση (είτε με δεξί κλικ και επιλέγοντας Paste / Επικόλληση,​ είτε χρησιμοποιώντας την συντόμευση Ctrl + V).
 +
 +Συνεχίζουμε,​ κάνοντας **το ίδιο και για όλα τα υπόλοιπα settings types**, επιλέγοντας ένα κάθε φορά και κάνοντας επικόλληση το file name path από κάτω.
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_008.png?​692 |}}
 +
 +Μόλις τελειώσουμε με τις επικολλήσεις,​ πατάμε το κουμπί **Save**.
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_009.png?​692 |}}
 + 
 +Πατάμε το κουμπί **Close** και το παράθυρο διαλόγου κλείνει.
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_010.png?​692 |}}
 + 
 +Στο menu, πηγαίνουμε **OPEN SCT -> Load Aliases**, κάνουμε browse στο Euroscope\LGGG\Alias,​ επιλέγουμε το αρχείο **alias.txt** και πατάμε **Open**.
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_011.png?​692 |}}
 +
 +Στο menu, πηγαίνουμε **OPEN SCT -> Load ICAO Airlines data**, κάνουμε browse στο φάκελο //​Euroscope\LGGG\ICAO//,​ επιλέγουμε το αρχείο **ICAO_Airlines.txt** και πατάμε **Open**.
 + 
 +Στο menu, πηγαίνουμε **OPEN SCT -> Load ICAO Airports data**, κάνουμε browse στο φάκελο //​Euroscope\LGGG\ICAO//,​ επιλέγουμε το αρχείο **ICAO_Airports.txt** και πατάμε **Open**.
 + 
 +Στο menu, πηγαίνουμε **OPEN SCT -> Load ICAO Aircraft data**, κάνουμε browse στο φάκελο //​Euroscope\LGGG\ICAO//,​ επιλέγουμε το αρχείο **ICAO_Aircraft.txt** και πατάμε **Open**.
 + 
 +Στο menu, πηγαίνουμε **OTHER SET** και ελέγχουμε ώστε το Auto load last profile on startup και Auto save profile on exit να μην είναι επιλεγμένα. Αν έχουν ένα πράσινο checkmark δίπλα, τα απο-επιλέγουμε.
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_012.png?​692 |}}
 +
 +Στο menu, πηγαίνουμε **QUICK SET** και επιλέγουμε τα παρακάτω: ​
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_013.png?​692 |}}
 +
 +Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να είναι απο-επιλεγμένα σε αυτό το στάδιο της παραμετροποίησης.
 + 
 +Στο menu, πηγαίνουμε **OPEN SCT -> Save as...**, στο File name δίνουμε μια ονομασία της επιλογής μας, για παράδειγμα //​LGTS_GND//​ και πατάμε **Save**.
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_014.png?​692 |}}
 +
 +Στο menu, πηγαίνουμε **OTHER SET -> Save profile as...**, στο File name δίνουμε μια ονομασία της επιλογής μας, για παράδειγμα //​LGTS_GND//​ και πατάμε **Save**.
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_015.png?​692 |}}
 +
 +Στο menu, πηγαίνουμε **OTHER SET -> Save all settings**
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_016.png?​692 |}}
 + 
 +Στο menu, πηγαίνουμε επάνω δεξιά, στο **X** και το πατάμε. Στο μήνυμα "//Are you sure to exit?//"​ απαντάμε **Yes**
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_017.png?​692 |}}
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_018.png?​692 |}}
 + 
 +Στο παράθυρο διαλόγου Save changes που ανοίγει και μας αναφέρει πως "//new ASR has been modified. Do you want to save changes?//",​ επιλέγουμε **Cancel All**.
 +
 +**Είναι πολύ σημαντικό,​ σε αυτό το σημείο να επιλέξουμε το "​Cancel All"**
 +
 +{{ :​euroscope:​advanced:​profiles:​es_settings_019.png?​692 |}}
 + 
 +Στη συνέχεια,​ τo Euroscope κλείνει.
 + 
 +Για να επιβεβαιώσουμε ότι το profile έχει αποθηκευτεί σωστά, πηγαίνουμε στην επιφάνεια εργασίας,​ εκτελούμε το Euroscope με διπλό κλικ και στο παράθυρο διαλόγου "//​Open profile file//"​ που ανοίγει,​ αυτή τη φορά κάνουμε browse στο φάκελο //​Euroscope//,​ επιλέγουμε το αρχείο **LGTS_GND.prf** που δημιουργήσαμε προηγούμένως και πατάμε **Open**.
 + 
 +Αν όλα έχουν πάει σωστά και ακολουθήσαμε πιστά τα παραπάνω βήματα,​ το radar display που ανοίγει θα είναι όπως το αφήσαμε προηγουμένως. Συγχαρητήρια,​ μόλις δημιουργήσατε το πρώτο profile στο Euroscope! ​
 +
 +Στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες πιο εξειδικευμένες παραμετροποιήσεις ώστε να προσαρμόσουμε το Euroscope Radar display στα μέτρα μας.