Δημιουργώντας το πρώτο μας profile

Βρίσκουμε στην επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο του Euroscope και εκτελούμε το πρόγραμμα με διπλό κλικ. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, επιλέγουμε Cancel ή Ακύρωση.

Μπροστά μας έχουμε ένα κενό radar display, είναι η κεντρική εμφάνιση του Euroscope. Στην κορυφή της οθόνης μας, βρίσκεται μια μπάρα, στην οποία βρίσκεται το menu του Euroscope.

Στο menu, πηγαίνουμε OPEN SCT → Load Sector File, στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, πηγαίνουμε στο φάκελο Euroscope και επιλέγουμε το αρχείο LGGG-xxxxx.sct, όπου xxxxx η έκδοση του sector file, για παράδειγμα 1411b. Στη συνέχεια πατάμε Open.

Στο menu, πηγαίνουμε OTHER SET → Settings files setup. Στο παράθυρο διαλόγου Settings file setup, πατάμε το κουμπί Browse, πηγαίνουμε στο φάκελο Euroscope\LGGG\Settings, επιλέγουμε το LGGG_Settings.txt που δημιουργήσαμε στην αρχή του οδηγού και πατάμε Save.

Στο παράθυρο διαλόγου Settings file setup που επιστρέψαμε, πηγαίνουμε στο κάτω μέρος του παραθύρου, όπου δίπλα στο File name εμφανίζεται ένα path της μορφής:

C:\Users\User\Documents\EuroScope\LGGG\Settings\LGGG_Settings.txt

Επιλέγουμε όλο το path και το κάνουμε copy (είτε με δεξί κλικ και επιλέγοντας Copy / Αντιγραφή, είτε χρησιμοποιώντας την συντόμευση Ctrl + C).

Από πάνω, στο Settings type, επιλέγουμε το Ground to air voice channels και πηγαίνοντας κάτω στο πεδίο File name, κάνουμε επικόλληση (είτε με δεξί κλικ και επιλέγοντας Paste / Επικόλληση, είτε χρησιμοποιώντας την συντόμευση Ctrl + V).

Συνεχίζουμε, κάνοντας το ίδιο και για όλα τα υπόλοιπα settings types, επιλέγοντας ένα κάθε φορά και κάνοντας επικόλληση το file name path από κάτω.

Μόλις τελειώσουμε με τις επικολλήσεις, πατάμε το κουμπί Save.

Πατάμε το κουμπί Close και το παράθυρο διαλόγου κλείνει.

Στο menu, πηγαίνουμε OPEN SCT → Load Aliases, κάνουμε browse στο Euroscope\LGGG\Alias, επιλέγουμε το αρχείο alias.txt και πατάμε Open.

Στο menu, πηγαίνουμε OPEN SCT → Load ICAO Airlines data, κάνουμε browse στο φάκελο Euroscope\LGGG\ICAO, επιλέγουμε το αρχείο ICAO_Airlines.txt και πατάμε Open.

Στο menu, πηγαίνουμε OPEN SCT → Load ICAO Airports data, κάνουμε browse στο φάκελο Euroscope\LGGG\ICAO, επιλέγουμε το αρχείο ICAO_Airports.txt και πατάμε Open.

Στο menu, πηγαίνουμε OPEN SCT → Load ICAO Aircraft data, κάνουμε browse στο φάκελο Euroscope\LGGG\ICAO, επιλέγουμε το αρχείο ICAO_Aircraft.txt και πατάμε Open.

Στο menu, πηγαίνουμε OTHER SET και ελέγχουμε ώστε το Auto load last profile on startup και Auto save profile on exit να μην είναι επιλεγμένα. Αν έχουν ένα πράσινο checkmark δίπλα, τα απο-επιλέγουμε.

Στο menu, πηγαίνουμε QUICK SET και επιλέγουμε τα παρακάτω:

Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να είναι απο-επιλεγμένα σε αυτό το στάδιο της παραμετροποίησης.

Στο menu, πηγαίνουμε OPEN SCT → Save as…, στο File name δίνουμε μια ονομασία της επιλογής μας, για παράδειγμα LGTS_GND και πατάμε Save.

Στο menu, πηγαίνουμε OTHER SET → Save profile as…, στο File name δίνουμε μια ονομασία της επιλογής μας, για παράδειγμα LGTS_GND και πατάμε Save.

Στο menu, πηγαίνουμε OTHER SET → Save all settings

Στο menu, πηγαίνουμε επάνω δεξιά, στο X και το πατάμε. Στο μήνυμα “Are you sure to exit?” απαντάμε Yes

Στο παράθυρο διαλόγου Save changes που ανοίγει και μας αναφέρει πως “new ASR has been modified. Do you want to save changes?”, επιλέγουμε Cancel All.

Είναι πολύ σημαντικό, σε αυτό το σημείο να επιλέξουμε το “Cancel All”

Στη συνέχεια, τo Euroscope κλείνει.

Για να επιβεβαιώσουμε ότι το profile έχει αποθηκευτεί σωστά, πηγαίνουμε στην επιφάνεια εργασίας, εκτελούμε το Euroscope με διπλό κλικ και στο παράθυρο διαλόγου “Open profile file” που ανοίγει, αυτή τη φορά κάνουμε browse στο φάκελο Euroscope, επιλέγουμε το αρχείο LGTS_GND.prf που δημιουργήσαμε προηγούμένως και πατάμε Open.

Αν όλα έχουν πάει σωστά και ακολουθήσαμε πιστά τα παραπάνω βήματα, το radar display που ανοίγει θα είναι όπως το αφήσαμε προηγουμένως. Συγχαρητήρια, μόλις δημιουργήσατε το πρώτο profile στο Euroscope!

Στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες πιο εξειδικευμένες παραμετροποιήσεις ώστε να προσαρμόσουμε το Euroscope Radar display στα μέτρα μας.