Εκπαίδευση Ελεγκτών

Για να γίνετε εΕΕΚ στον Ελληνικό εικονικό εναέριο χώρο θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκετε στο Ελληνικό Παράρτημα. Κατά την διάρκεια της εγγραφής σας στην VATSIM, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα region/division. Επιλέξτε Europe - Europe (except UK) και στην συνέχεια Hellenic vACC/vARTCC.

Επισημαίνουμε ότι με το αρχικό σας rating σαν “Pilot/Obs” μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σαν «παρατηρητής» και όχι σαν ενεργός εΕΕΚ. Για να γίνετε ενεργός εΕΕΚ θα χρειαστεί να περάσετε από διάφορα στάδια εκπαίδευσης και εξετάσεων, με την επιτυχή ολοκλήρωση των οποίων το rating σας θα αναβαθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της VATSIM (GRP) και της VATEUD (το ευρωπαϊκό παράρτημα της VATSIM) κατά σειρά σε S1 (Tower Trainee - TWR), S2 (Tower - TWR), S3 (TMA - APP/DEP), C1 (Enroute - CTR) και C3 (Senior Controller).