Εκπαίδευση Ελεγκτών

Για να γίνετε εΕΕΚ στον Ελληνικό εικονικό εναέριο χώρο θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκετε στο Ελληνικό Παράρτημα. Κατά την διάρκεια της εγγραφής σας στην VATSIM, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα region/division. Επιλέξτε Europe - Europe (except UK) και στην συνέχεια Hellenic vACC/vARTCC.

Επισημαίνουμε ότι με το αρχικό σας rating σαν “Pilot/Obs” μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σαν «παρατηρητής» και όχι σαν ενεργός εΕΕΚ. Για να γίνετε ενεργός εΕΕΚ θα χρειαστεί να περάσετε από διάφορα στάδια εκπαίδευσης και εξετάσεων, με την επιτυχή ολοκλήρωση των οποίων το rating σας θα αναβαθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της VATSIM (GRP) και της VATEUD (το ευρωπαϊκό παράρτημα της VATSIM) κατά σειρά σε S1 (Tower Trainee - TWR), S2 (Tower - TWR), S3 (TMA - APP/DEP), C1 (Enroute - CTR) και C3 (Senior Controller). Η VATEUD, είναι πολύ καλά οργανωμένη σε ότι αφορά την εκπαίδευση των εΕΕΚ.

Προϋποθέσεις

Για να γίνει κάποιος εΕΕΚ θα πρέπει πρώτα να έχει εμπειρία σαν εικονικός πιλότος. Αυτό περιορίζεται απλά στην γνώση της χρήσης των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν οι πιλότοι για να πετούν on-line, Squawkbox και FSINN, έτσι ώστε να είναι σε θέση να μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει στην «άλλη μεριά» και να μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα των πιλότων.

Επιπλέον, επειδή η VATSIM είναι παγκόσμιος οργανισμός, σαν εΕΕΚ θα έρθετε πολλές φορές σε επαφή με πιλότους από ξένες χώρες. Είναι λοιπόν επιβεβλημένη η γνώση Αγγλικών έτσι ώστε να μπορείτε να συνεννοηθείτε σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η κατανόηση της Ελληνικής γλώσσας συνίσταται ιδιαίτερα όταν παρέχεται ΕΕΚ στην Ελλάδα, σε προφορική και γραπτή μορφή (με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες), ώστε να:

  • είναι δυνατή η απόδοση οδηγιών ΕΕΚ
  • είναι κατανοητές οι αιτήσεις και οι αναφορές (readbacks)
  • διαχειρίζονται πιθανές επείγουσες καταστάσεις (emergencies)

Επίσης προτείνεται να υπάρχει η δυνατότητα για κατανόηση και συμμετοχή στην ενότητα των Ελεκγτών στο forum.

Τέλος, σαν εΕΕΚ θα χρειαστεί να μελετήσετε επισταμένα τη θεωρία και να γνωρίσετε τον καλό χειρισμό των προγραμμάτων με τα οποία θα κάνετε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, EuroScope ή VRC.

Διαδικασία εκπαίδευσης

Το HvACC διοργανώνει 2 εκπαιδευτικές σειρές εΕΕΚ κάθε χρόνο με έναρξη κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο, διάρκειας 2 μηνών. Το HvACC ανακοινώνει την έναρξη των εκπαιδευτικών σειρών στο forum με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν αίτηση συμμετοχής.

Συνήθως στο πρώτο κομμάτι κάθε εκπαιδευτικής βραδιάς αναλύονται θέματα σε θεωρητική βάση που έχουν να κάνουν με τον εΕΕΚ και ακολουθεί πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων. Τέλος πραγματοποιείται απενημέρωση στην οποία συζητούνται τα λάθη και τα σωστά και γίνονται οι απαραίτητες υποδείξεις.

Ως εκπαιδευτικό αεροδρόμιο εΕΕΚ έχει επιλεγεί το LGTS.