Εσωτερικός Κανονισμός Ομάδας Διαχείρισης HvACC

5.2 Αποδοχή των κανόνων

Τα μέλη θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τις μεγάλες αλλαγές των κανόνων μετά από μία περίοδο 7 ημερών. Αν ένα μέλος δεν αποδέχεται τους νέους κανόνες θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ομάδα διαχείρισης και να δηλώσει την αιτία διαφωνίας του, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε νέο σετ κανόνων. Αν συμβεί αυτό σταματάει να ισχύει ο όρος αυτόματης αποδοχής μέχρι η ομάδα διαχείρισης να εξετάσει την ένστασή του ή 7 ημέρες περάσουν, οποιοδήποτε έρθει πρώτο. Η ομάδα διαχείρισης μπορεί να επεκτείνει αυτή την περίοδο αν το θεωρήσει απαραίτητο αλλά όχι περισσότερο από ένα μήνα, κατά την οποία το προηγούμενο σετ κανόνων θεωρείται πως ισχύει για τα μέλη που δεν αποδέχονται τους νέους κανόνες και μόνο. Μετά το τέλος της περιόδου ή την απόρριψη της ένστασης τα μέλη αυτά θα πρέπει είτε να αποδεχθούν τους κανόνες (με ρητή αποδοχή τους ή παραμένοντας μέλη) ή να διακόψουν την ιδιότητά τους. Αν η ομάδα διαχείρισης αποσύρει τους νέους κανόνες οι παλιοί κανόνες συνεχίζουν να εφαρμόζονται και θεωρείται πως εφαρμόζονταν όλη την μεταβατική περίοδο.

5.3 Γλώσσα εφαρμογής

Για ενημέρωση των επισκεπτόντων μελών θα διατηρείται μετάφραση των όρων στην αγγλική γλώσσα. Παρόλο που δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύψουν τυχόν διαφορές μεταξύ των όρων στις δύο γλώσσες, σε περίπτωση απορίας ή ασυμφωνίας θα θεωρείται πως οι κανόνες ισχύουν όπως είναι γραμμένοι στην ελληνική γλώσσα.

5.4 Αρχείο των μελών

Απαιτείται ένα αρχείο, κατά την νομική έννοια, για την σωστή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των μελών σύμφωνα με τους σκοπούς του HvACC, το οποίο τηρείται από την ομάδα διαχείρισης σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή. Τα μέλη που αντιτίθενται στην τήρηση του αρχείου αυτού θα πρέπει να διακόψουν την ιδιότητά τους ως μέλη ή να μην καταθέσουν αίτηση μέλους. Τα μέλη που περαιτέρω ζητούν την διαγραφή των καταχωρήσεων του αρχείου που τους αφορά δεν μπορούν να ξανακάνουν αίτηση μέλους στο μέλλον καθώς η ομάδα διαχείρισης δεν θα έχει την δυνατότητα να εξετάσει την αίτησή τους με πλήρη γνώση του ιστορικού. Το αρχείο αυτό δεν θα δοθεί σε τρίτους και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς που εξηγήθηκαν νωρίτερα. Στοιχεία του αρχείου ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την δημόσια στήριξη κυρώσεων όπως αναστολή ή διακοπή ιδιοτήτων μελών πάντα με σεβασμό στην ιδιωτικότητα των μελών.

5.5 Αρχείο Αλλαγών

Έκδοση 1.0

  • Πρώτη έκδοση

Έκδοση 2.0

  • Γενική μορφή εγγράφου, επικαιροποίηση & διόρθωση λαθών
  • Αλλαγή 3.1: προσθήκη/αλλαγές τμημάτων staff
  • Προσθήκη 4.2.a.I.a.7: περί ηχογράφησης
  • Αλλαγή 4.4: περί αναστολής ιδιότητας μέλους
  • Αλλαγή 4.5: περί διακοπής ιδιότητας μέλους
  • Κατάργηση παλαιότερης 5.5 (Μεταβατικές διατάξεις…) και αντικατάστασή της με τη παρούσα
  • Αλλαγή 3.1: προσθήκη/αλλαγές τμημάτων staff & διόρθωση λαθών