Δομή, Οργάνωση και Αρμοδιότητες Τμήματος Λογισμικού

Το SD είναι επιφορτισμένο με την σωστή λειτουργία, ανανέωση και ενημέρωση των Web Services του HvACC καθώς επίσης και με διάφορες δραστηριότητες τεχνολογίας. Αυτές συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Κεντρική Ιστοσελίδα του HvACC
  • IPBoard Forum του HvACC
  • Email mailboxes, Email Forwards και Email Aliases
  • DNS zones records
  • Παραγωγή γραφικών, λογοτύπων, κινούμενων εικόνων κλπ για την προώθηση των δραστηριοτήτων του HvACC

Τον κεντρικό συντονισμό και τον τρόπο λειτουργίας του department αναλαμβάνει ο Software Director με τη βοήθεια και συνεργασία του Software Deputy Director. Είναι υπεύθυνοι για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

Τα απαραίτητα resources, εργαλεία και πλατφόρμες στα οποία τα μέλη του SD πρέπει να έχουν πρόσβαση, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός το efficiency και αφετέρου η ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τις δομές της VATEUD:

  • Website backend
  • IPBoard ACP
  • FTP access
  • Database access

Το SD θα πρέπει να παραδίδει reports σε τακτική βάση (μηνιαία ή τριμηνιαία) στον Director και τον Deputy Director, στα οποία θα αναγράφεται η πορεία και εξέλιξη των δραστηριοτήτων του και να αναφέρονται τυχόν προβλήματα η δυσλειτουργίες που παρατηρούνται.

Το SD θα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το PRD για την παραγωγή των γραφικών, των λογοτύπων και άλλων γραφιστικών υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες για την προώθηση των δραστηριωτήτων του HvACC προς την κοινότητα και τα social media.

Επίσης, το SD θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεργασία με το PTD και το ATD για τις όποιες αλλαγές κρίνονται απαραίτητες στην ιστοσελίδα και στο forum του HvACC.

Τέλος, το SD οφείλει να ενημερώνει τακτικά για την πορεία και εξέλιξη των δραστηριοτήτων του τον Director και τον Deputy Director και να βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία μαζί του για οποιαδήποτε αλλαγή κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα ή το forum.