Δομή, Οργάνωση και Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων

Το Public Relations Department είναι επιφορτισμένο με την προώθηση της εικόνας του HvACC προς τα έξω. Οι αρμοδιότητές του συνοψίζονται στην επικοινωνία με τους άλλους φορείς της VATEUD και την εκπροσώπηση του HvACC στα Social Media. Τον κεντρικό συντονισμό και τον τρόπο λειτουργίας του department αναλαμβάνει ο Public Relations Director.

 • Επικοινωνία με τα vACC της ευρύτερης περιοχής.
 • Επικοινωνία και ενημέρωση των Εικονικών Αεροπορικών Εταιριών (VAs) για τις δραστηριότητες του HvACC.
 • Διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων (events) με άλλα vACC και VAs.
 • Διοργάνωση εσωτερικών δραστηριοτήτων (events) με στόχο την προώθηση των δραστηριοτήτων του ATD και του PTD.
 • Παρουσίαση του απολογισμού των δραστηριοτήτων (de-briefing) μετά την διεξαγωγή των events.
 • Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του HvACC στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της VATSIM (Fora, events list, events calendars κ.ο.κ.)
 • Δυναμική παρουσία και διαφήμιση του HvACC στα social media (Facebook, Twitter), με αναρτήσεις παρουσίασης των δραστηριοτήτων του.

Ο τρόπος λειτουργίας του PRD καθορίζεται από τον Public Relations Director σύμφωνα με το πνεύμα του HvACC και της VATEUD. Η ομάδα του PRD είναι αρμόδια για την οργάνωση και το συντονισμό των events, τη διαφήμιση του HvACC και την επικοινωνία με τους άλλους φορείς του δικτύου της VATSIM.

Ο PR Director είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, την ενημέρωση των προϊσταμένων του, για την πορεία των εκκρεμοτήτων του department και τη γενική επικοινωνία με τις δομές της VATEUD.

Οι PR Deputy Directors είναι υπεύθυνοι για την πλήρη ενημέρωση του PR Director όσο αφορά την εξέλιξη των events, την προώθηση της εικόνας του HvACC στα social media καθώς και την αναφορά προβλημάτων που δημιουργούνται εντός ή εκτός του τμήματος. Τέλος είναι υπεύθυνοι στην εκπλήρωση οποιαδήποτε εργασίας τους ανατεθεί στα πλαίσια του department.

Τα απαραίτητα εργαλεία και πλατφόρμες στα οποία τα μέλη του PRD πρέπει να έχουν πρόσβαση, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός η αποδοτικότητα, αφετέρου η ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τις δομές της VATEUD, τα υπόλοιπα vACCs και τις VAs:

 • Στοιχεία επικοινωνίας με vACCs, VAs.
 • VATSIM events list.
 • Επίσημα και ανεπίσημα κανάλια επικοινωνίας (Fora, vroute, vattastic κ.ο.κ.).
 • Social Media (Facebook, Twitter).

Το PRD θα πρέπει να αναφέρει γραπτώς σε τακτική βάση (μηνιαία ή τριμηνιαία) στους επικεφαλείς του HvACC, τη πορεία και εξέλιξη των δραστηριοτήτων του σχετικά με:

 • Τον αριθμό των δραστηριοτήτων (events) που διοργανώθηκαν κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και το αποτέλεσμα αυτών (πιλότων και ελεγκτών).
 • Την εξέλιξη της συνεργασίας με τις VAs και τα vACCs.
 • Αξιολόγηση της παρουσίας του HvACC στα social media.
 • Προτάσεις για βελτίωση τις εικόνας του HvACC.

Το Public Relations Department θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα του HvACC για να διασφαλίζεται η μεταξύ τους συνεργασία.

 • Συνεργασία με το ATC Training Department: Το PRD θα πρέπει να βρίσκεται σε επικοινωνία με το ATD ώστε να ενημερώνεται για τα επερχόμενα CPT’s, να αναρτά και αν διαφημίζει αυτά στα resources που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς επίσης και να ενημερώνει το ΑΤD για τα προγραμματισμένα events του HvACC ή για τις αίτησης παροχής υπηρεσιών ΕΕΚ.
 • Συνεργασία με το Pilots Training Department: To PRD θα πρέπει να διατηρεί άμεση επικοινωνία με το PTD, ώστε να συντονίζονται οι εκπαιδεύσεις των εικονικών πιλότων και ελεγκτών. Να καθορίζονται κοινές μέρες εκπαιδεύσεων (online days) για την μεγιστοποίηση των συμμετοχών στην εκπαίδευση.
 • Συνεργασία με το Software Department: Για την δημιουργία γραφικών για όλες τις δημόσιες δραστηριότητες του vACC (CPTs, Events, Group Flights κλπ), το PRD θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση και αγαστή συνεργασία με το SD (Software Department). Επίσης, οι απολογισμοί των δραστηριοτήτων μαζί με όσο διαθέσιμο υλικό υπάρχει (screenshots από συμμετέχοντα μέλη κλπ) θα πρέπει να αποστέλλονται στο SD ώστε να αναρτώνται στην αντίστοιχη κατηγορία της ιστοσελίδας του HvACC.
 • Συνεργασία με το Head Department: Tο PRD οφείλει να ενημερώνει τακτικά για την πορεία και εξέλιξη των δραστηριοτήτων του, τους Director και Deputy Director του HvACC.
 • Συνεργασία με VATEUD, vACCs, VAs: Τέλος το PRD θα πρέπει να βρίσκεται σε επικοινωνία με την VATEUD, τα γειτονικά vACCs ή και ευρύτερα σε όσα vACCs βρίσκεται πρόσφορο έδαφος για την κοινή συνδιοργάνωση events και group flights καθώς επίσης και με την επικοινωνία και την δημιουργία events με τις VAs.