Δομή, Οργάνωση και Αρμοδιότητες Τμήματος Εκπαίδευσης Πιλότων

Οι αρμοδιότητες του PTD συνοψίζονται στη συνολική διαχείριση του δυναμικού των εικονικών πιλότων του HvACC. Το Τμήμα Εκπαίδευση Πιλότων είναι υπεύθυνο:

 • Για την εισαγωγή στο δίκτυο, την επεξήγηση των βασικών αρχών της VATSIM και την εκπαίδευση των νέων πιλότων που εγγραφονται και ανήκουν στο vACC
 • Για την εκπαίδευση των πιλότων που θέλουν να αποκτήσουν κάποιο Pilot Rating

Τον κεντρικό συντονισμό και τον τρόπο λειτουργίας του department αναλαμβάνει ο Pilots Training Director με τη βοήθεια και συνεργασία του Pilots Training Deputy Director. Είναι υπεύθυνοι για:

 • Να καθορίσουν τα πρότυπα με τα οποία θα γίνεται η εκπαίδευση
 • Να ορίσουν το εκπαιδευτικό υλικό και το πρόγραμμα εκπαίδευσης
 • Να ορίσουν τα αποδεκτά επίπεδα επίδοσης των πιλότων του vACC, συμβατά με το Pilot Ratings της VATSIM
 • Να επιλέξουν τους Instructors του vACC που θα είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος εκπαίδευσης πιλότων
 • Να παρακολουθούν την πορεία της εκπαίδευσης και την τήρηση των προτύπων από τους Instructors, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και το επίπεδο των πιλότων μας
 • Να διεξάγουν απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις τις εξετάσεις των εκπαιδευόμενων για την απόκτηση των pilot ratings, όταν κρίνουν ότι αυτοί είναι έτοιμοι.

Οι Instructors, οι οποίοι ορίζονται από το PTD, είναι αυτοί που θα επιφορτιστούν πλήρως με την εκπαίδευση των πιλότων. Σε κάθε Instructor ανατίθεται ένας εκπαιδευόμενος, με κυκλική σειρά ώστε να υπάρχει καταμερισμός του όγκου εργασίας. Ο Instructor θα πρέπει να αναλάβει επί προσωπικού τον εκπαιδευόμενο. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, ο Instructor θα ενημερώνει το PTD μέσω της συμπλήρωσης του φακέλου προόδου του εκπαιδευόμενου. Όταν κρίνει ότι ο εκπαιδευόμενος έχει φθάσει σε ένα ικανό επίπεδο όπου μπορεί να προχωρήσει στην εξέταση, θα ενημερώνει το PTD ώστε να ακολουθήσει αξιολόγηση, ορισμός και εκτέλεση πρακτικής εξέτασης.. Ο κύκλος τελειώνει όταν ο εκπαιδευόμενος αποκτήσει το pilot rating για το οποίο είχε αιτηθεί εκπαίδευσης (στη διακριτική ευχέρεια του PTD).

Τα απαραίτητα resources, εργαλεία και πλατφόρμες στα οποία τα μέλη του PTD πρέπει να έχουν πρόσβαση, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός το efficiency και αφετέρου η ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τις δομές της VATEUD:

Το PTD θα πρέπει να παραδίδει reports σε τακτική βάση (μηνιαία ή τριμηνιαία) στον Director, στα οποία θα αναγράφονται:

 • Ο αριθμός των αιτήσεων για έναρξη εκπαίδευσης
 • Ο αριθμός των μελών που έγιναν assign σε Instructor
 • Ο αριθμός των μελών που παρακολούθησαν το θεωρητικό του P1
 • Ο αριθμός των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν ανά rating (P2, P4, P5)
 • Ο αριθμός των πιλότων που απέκτησαν νέο rating μετά από επιτυχή εξέταση
 • Τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες που παρατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, όσον αφορά τη λειτουργικότητα και ευελιξία του νέου σχήματος που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε

Το PTD θα πρέπει να βρίσκεται σε επικοινωνία και με το ATD (ATC Training Department) για τον καθορισμό ημερών και ωρών όπου θα μπορεί να λάβει χώρα παράλληλη εκπαίδευση ελεγκτών και πιλότων, με διπλό όφελος για την κοινότητα.

Τέλος, το PTD οφείλει να ενημερώνει τακτικά για την κατάσταση και την εξέλιξη της εκπαίδευσης τον HvACC Director και Deputy Director.