Δομή, Οργάνωση και Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης Μελών

Η θέση του MD είναι μια από τις κρισιμότερες θέσεις για το HvACC, καθώς αποτελεί τη βιτρίνα του HvACC στην κοινότητα και θα είναι το πρώτο σημείο επαφής του νέου μέλους στο μαγικό κόσμο του hobby μας. Είναι αναγκαίο κάθε νέο μέλος που μας επισκέπτεται για πρώτη φορά να νιώσει μια ζεστασιά, πως είναι ευπρόσδεκτος σε αυτό το νέο κόσμο. Οι αρμοδιότητες του συνοψίζονται στα εξής:

 • Υποδοχή νέων μελών που εγγράφονται στη VATSIM με home vACC το HvACC.
 • Ταυτοποίηση και υποδοχή νέων μελών που εγγράφονται στο Forum μας.
 • Καλωσόρισμα των νέων μελών στην αντίστοιχη κατηγορία του Forum
 • Αποστολή ενημερωτικού υλικού για το τι είναι η VATSIM, τι είναι το HvACC, πώς λειτουργεί και ποιές οι δραστηριότητες του HvACC, όλα αυτά σε ένα πολύ σύντομο κείμενο καλωσορίσματος για να μην “τρομάξουμε” το νέο μέλος με ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας.
 • Πρώτη γνωριμία με τα νέα μέλη στο Discord, ώστε άμεσα να μπαίνουν και να μιλάνε μαζί μας, να δημιουργούμε μια προσωπική επαφή, μια ζεστασία. Η άμεση προσωπική επαφή είναι το πρωταρχικό συστατικό για την επιτυχία του εγχειρήματός μας!

Τον κεντρικό συντονισμό και τον τρόπο λειτουργίας του department αναλαμβάνει ο Membership Director με τη βοήθεια και συνεργασία του Membership Deputy Director. Είναι υπεύθυνοι για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

Τα απαραίτητα resources, εργαλεία και πλατφόρμες στα οποία τα μέλη του MD πρέπει να έχουν πρόσβαση, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός το efficiency και αφετέρου η ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τις δομές της VATEUD:

 • HvACC Forum Backend
 • VATSIM Statistics Center (link)

Το MD θα πρέπει να παραδίδει reports σε τακτική βάση (μηνιαία ή τριμηνιαία) στον Director, στα οποία θα αναγράφονται:

 • Ο αριθμός των νέων μελών που επέλεξαν το HvACC ως Home vACC
 • Ο αριθμός των μελών που εγγράφηκαν στο Forum
 • Ο αριθμός των μελών που επέλεξαν το HvACC και πραγματοποίησαν μία τουλάχιστον σύνδεση στο δίκτυο ως πιλότοι ή observers
 • Ο αριθμός των μελών που έστειλαν αίτημα για βοήθεια στο membership
 • Ο αριθμός των μελών που παραπέφθηκαν στο PTD ώστε να τους γίνει η εισαγωγή στα θεωρητικά της VATSIM (P1) ή να ξεκινήσουν να παρακολουθούν μαθήματα για pilot ratings (P2, P4, P5)
 • Ο αριθμός των μελών που παραπέφθηκαν στο ATD ώστε να ξεκινήσουν να παρακολουθούν τα μαθήματα ΕΕΚ

Το MD θα πρέπει να βρίσκεται σε επικοινωνία με το PTD, ώστε να κατευθύνονται σε αυτό όσα νέα μέλη χρειάζονται μια εισαγωγή για τα θεωρητικά του δικτύου της VATSIM ή ζητούν να παρακολουθήσουν μαθήματα για να λάβουν Pilot Ratings.

Αντίστοιχα, το MD θα πρέπει να βρίσκεται σε επικοινωνία και με το ATD, για την παραπομπή των μελών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ΕΕΚ.

Τέλος, το MD οφείλει να ενημερώνει τακτικά για την κατάσταση και την εξέλιξη των μελών τον HvACC Director και Deputy Director.