Δομή, Οργάνωση και Αρμοδιότητες Τμήματος Εκπαίδευσης ΕΕΚ

Οι αρμοδιότητες του ATD συνοψίζονται στη συνολική διαχείριση του δυναμικού των εικονικών ΕΕΚ του HvACC. Το Τμήμα Εκπαίδευση ΕΕΚ είναι υπεύθυνο:

 • Για την εισαγωγή και εκπαίδευση νέων ΕΕΚ του vACC
 • Για την επανεκπαίδευση παλαιών ΕΕΚ που επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν
 • Για τον έλεγχο πληρότητας και τη συμφωνία με τα πρότυπα που θέτει το ATD όσων αιτούνται visiting status στο vACC.

Τον κεντρικό συντονισμό και τον τρόπο λειτουργίας του department αναλαμβάνει ο ATC Training Director με τη βοήθεια και συνεργασία του ATC Training Deputy Director. Είναι υπεύθυνοι για:

 • Να καθορίσουν τα πρότυπα με τα οποία θα γίνεται η εκπαίδευση
 • Να ορίσουν το εκπαιδευτικό υλικό και το πρόγραμμα εκπαίδευσης
 • Να ορίσουν τα αποδεκτά επίπεδα επίδοσης - συμβατά με το GRP της VATSIM - των ελεγκτών του vACC
 • Να επιλέξουν τους Μέντορες του vACC που θα είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος εκπαίδευσης
 • Να παρακολουθούν την πορεία της εκπαίδευσης και την τήρηση των προτύπων από τους Μέντορες, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και το επίπεδο των ελεγκτών μας
 • Να διεξάγουν απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις τις εξετάσεις των εκπαιδευόμενων για την απόκτηση των ratings, όταν κρίνουν ότι αυτοί είναι έτοιμοι.

Οι Mentors, οι οποίοι ορίζονται από το Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΕΚ, είναι αυτοί που θα επιφορτιστούν πλήρως με την εκπαίδευση των ΕΕΚ. Σε κάθε Μέντορα ανατίθεται ένας εκπαιδευόμενος, με κυκλική σειρά ώστε να υπάρχει καταμερισμός του όγκου εργασίας. Ο Μέντορας θα πρέπει να αναλάβει επί προσωπικού τον εκπαιδευόμενο. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, ο Μέντορας θα ενημερώνει το ATD μέσω της συμπλήρωσης του φακέλου προόδου του εκπαιδευόμενου. Όταν κρίνει ότι ο εκπαιδευόμενος έχει φθάσει σε ένα ικανό επίπεδο όπου μπορεί να προχωρήσει στην εξέταση, θα ενημερώνει το ATD ώστε να ακολουθήσει αξιολόγηση, ορισμός και εκτέλεση πρακτικής εξέτασης (CPT). Ο κύκλος τελειώνει όταν ο εκπαιδευόμενος αποκτήσει το S3 ή το C1 rating (στη διακριτική ευχέρεια του ATD).

Τα απαραίτητα resources, εργαλεία και πλατφόρμες στα οποία τα μέλη του ATD πρέπει να έχουν πρόσβαση, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός το efficiency και αφετέρου η ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τις δομές της VATEUD:

 • HvACC Aristaeus Platform (link)
 • VATEUD ATC Training Material (link)
 • ATSimtest (link)

Το ATD θα πρέπει να παραδίδει reports σε τακτική βάση (μηνιαία ή τριμηνιαία) στον Director, στα οποία θα αναγράφονται:

 • Ο αριθμός των αιτήσεων για έναρξη εκπαίδευσης
 • Ο αριθμός των υποψηφίων ΕΕΚ που έγιναν assign σε Μέντορα
 • Ο αριθμός των CPT που εκτελέστηκαν ανά rating (S2, S3, C1, C3)
 • Ο αριθμός των ΕΕΚ που απέκτησαν νέο rating μετά από επιτυχή εξέταση
 • Τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες που παρατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, όσον αφορά τη λειτουργικότητα και ευελιξία του νέου σχήματος που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε

Το ATD θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεργασία με το PRD (Public Relations Department), για τον καθορισμό και την ανάρτηση των πρακτικών εξετάσεων. Το PRD με τη σειρά του θα ανακοινώνει σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας τα CPT, ώστε η κοινότητα να λαμβάνει ενημέρωση για το που και πότε θα πραγματοποιηθεί μια εξέταση.

Παράλληλα, το ATD θα πρέπει να βρίσκεται σε επικοινωνία και με το PTD (Pilots Training Department) για τον καθορισμό ημερών και ωρών όπου θα μπορεί να λάβει χώρα παράλληλη εκπαίδευση ελεγκτών και πιλότων, με διπλό όφελος για την κοινότητα.

Τέλος, το ATD οφείλει να ενημερώνει τακτικά για την κατάσταση και την εξέλιξη της εκπαίδευσης τους HvACC Director και Deputy Director.